Pinned Regulamin gry

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Regulamin gry

  1. Konta

  1.1. Dzielenie konta

  1.1.1. Na każdym koncie może grać tylko jedna osoba.
  1.1.2. Logowanie się na konto innej osoby dopuszczone jest wyłącznie w celu włączenia urlopu. Należy jednak pamiętać, że:
  • W ciągu 24 godzin od każdego z logowań należy poinformować Obsługę Gry o tym fakcie.
  • Jedynym dozwolonym działaniem jest zatrzymanie budowania budynków i rozwoju technologii. Żadne inne akcje na koncie (np ruchy flot, wydanie surowców) nie są dopuszczalne nawet wtedy, gdy nie można włączyć urlopu.
  • Jeżeli aktywacja urlopu nie jest możliwa, należy się natychmiast wylogować.
  1.2. Wielokontowość

  1.2.1. Każdy gracz może logować się tylko na jedno konto na danym uniwersum.
  1.2.2. Dozwolone jest korzystanie z jednego komputera i/lub wspólnego dostępu do internetu przez wielu graczy. Należy jednak pamiętać, że:
  • Kont nie mogą łączyć żadne cechy wspólne, za wyjątkiem obecności w jednym sojuszu.
  • Między kontami zabronione jest omijanie multialarmu, czyli kontakty flot (np transporty, ataki, wspólna obrona). Wykrycie celowego omijania tego zabezpieczenia będzie równoznaczne z nałożeniem blokady za multikonto. Ukarane mogą zostać także konta pomagające w tym procederze.

   Wyjątek: W sytuacji, gdy gracze okazjonalnie korzystają ze wspólnego dostępu do internetu, np. w weekendy, a w dni robocze grają oddzielnie, powyższy zakaz obowiązuje wyłącznie podczas gry z tego samego miejsca (komputera lub sieci), w tym przypadku w weekendy. W razie wątpliwości odnośnie kontaktów flot w danej sytuacji należy skonsultować się z Obsługą Gry na danym uniwersum. Uzyskana decyzja będzie w tym wypadku wiążąca.

  1.3. Zamiana kont

  1.3.1. Użytkownikiem konta jest osoba, której adres e-mail jest adresem stałym na koncie.
  1.3.2. Obsługa Gry może łatwo zamienić dwa konta bez potrzeby przekazywania haseł między graczami. Jeżeli użytkownicy zamienią/przekażą konta bez udziału Obsługi Gry, to późniejsze zażalenia nie będą uwzględniane.
  1.3.3. Na koncie nie zostaną dokonane żadne zmiany, dopóki właściciel konta nie złoży wniosku za pośrednictwem stałego adresu e-mail, który jest powiązany z tym kontem.


  2. Rozgrywka

  2.1. Handel

  2.1.1. Każda wymiana surowców musi się mieścić w aktualnie obowiązujących przelicznikach handlowych, czyli widełkach od 2:1,5:1 do 4:2:1 (gdzie poszczególne liczby oznaczają stosunek surowców: metal/kryształ/deuter).
  2.1.2. Handel musi zostać zakończony w ciągu 24 godzin licząc od momentu dostarczenia surowców przez jednego z graczy.
  2.1.3. Pożyczki i premie są zabronione.

  2.2. Push

  2.2.1. Push to wspomaganie gracza z większą liczbą punktów przez gracza słabszego.
  2.2.2. Za push może być ukarany gracz, który:
  • Transportuje surowce do silniejszego gracza.
  • Celowo składuje surowce na planetach, aby zezwolić na ich odbiór przez atak.
  • Dokonuje ataku słabszymi flotami, aby powstało pole zniszczeń do odzyskania surowców.
  • Dokonuje podziału surowców zrabowanych w bitwie ACS bez uzyskania zgody Obsługi Gry.
  • Nie dopełnił obowiązku zgłoszenia pożyczki recyklerów (patrz pkt 2.5).
  • Złamał zasady opisane w pkt 2.1.
  • Wykorzystuje dodatkowe sposoby i możliwości, by silniejsze konto otrzymywało korzyści surowcowe od konta słabszego.

  2.2.3. Należy pamiętać, że:
  • Przy pushu zawsze liczy się stan punktowy graczy w momencie dostarczenia surowców, w związku z czym gracze powinni tuż przed dolotem floty upewnić się, że sytuacja punktowa nie uległa zmianie.
  • Niechcianych surowców otrzymanych od słabszego gracza nie można zatrzymać. Należy zgłosić ten fakt Obsłudze Gry na danym uniwersum.

  2.2.4. Przekroczenie zasady pushu celem pomocy sojuszu przy odbudowie floty jest możliwe na warunkach ustalonych przez Obsługę Gry, po uprzednim przedstawieniu przez gracza raportu wojennego. W wyjątkowych sytuacjach (np. po kradzieży lub poważnym bugu) Super Operator Gry może wyrazić zgodę na pomoc większej ilości osób w odbudowie.

  2.3. Moonmaking

  2.3.1. Ataki organizowane pomiędzy dwoma graczami w celu zniszczenia floty jednego z nich i utworzenia księżyca (tzw. moonmaking) są dozwolone wg poniższych reguł:
  • Szczątki mogą zostać zebrane przez dowolnego gracza (także nie będącego atakującym ani obrońcą) pod warunkiem, że w ostateczności trafią do właściciela zniszczonej floty, z której powstały, lub do osoby od niego słabszej punktowo.
  • W przypadku strat po obu stronach, gracze muszą podzielić się szczątkami proporcjonalnie do strat poniesionych we flocie. Wyjątkiem są uniwersa, na których tworzą się szczątki z obrony, gdzie powstały z obrony złom należy do obrońcy i nie podlega podziałowi.
  • Każdy przypadek odesłania surowców do gracza silniejszego podlega obowiązkowemu zgłoszeniu Obsłudze Gry z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 2.5.

  2.4. Organizacja ustawionych złomowań

  2.4.1. Zaplanowane złomowanie floty nie będące moonmakingiem jest dopuszczalne wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
  • Bitwa może zostać przeprowadzona dopiero po otrzymaniu zgody od Obsługi Gry, po uprzednim nadesłaniu zgłoszenia, zawierającego miejsce starcia oraz nazwy kont uczestników.
  • Powstałe po bitwie szczątki, po odliczeniu strat osób złomujących (deuter należy przeliczyć na inny dowolny surowiec zgodnie z aktualnie obowiązującymi przelicznikami handlowymi), muszą zostać odesłane na planetę Obsługi Gry lub po uzyskaniu zgody do graczy słabszych niż osoba, której flota została zniszczona. Liczy się stan punktowy graczy przed złomowaniem.

  2.5. Wypożyczanie recyklerów

  2.5.1. Wysyłanie surowców do silniejszego gracza po udzieleniu mu pomocy w postaci pożyczki recyklerów (zarówno przy zwykłej walce jak i przy podziale złomu po walce ACS) jest dozwolone pod warunkiem zachowania 48 godzin na zakończenie transakcji oraz wysłania odpowiedniego zgłoszenia do Obsługi Gry.
  2.5.2. Zyskami z zezłomowanej floty w bitwie ACS można dzielić się dowolnie, o ile podział ten nie narusza zasady pushu. Wszelkie przejawy wspomagania takimi podziałami silniejszego konta będą traktowane jako push. Głos decydujący w takiej sprawie ma zawsze Obsługa Gry na danym uniwersum.

  2.6. Bash

  2.6.1. Bash to więcej niż 6 ataków na daną planetę/księżyc w ciągu jednego dnia (od godziny 0:00 do 24:00).
  2.6.2. Bash nie dotyczy:
  • Ataków rakietowych.
  • Zestrzelenia sond szpiegowskich podczas misji Szpieguj/Napadaj.
  • Ataków, w których flota agresora uległa całkowitemu zniszczeniu.
  • Bitew pomiędzy członkami sojuszy, będących w stanie wojny, o ile upłynęło 12 godzin od wypowiedzenia wojny w odpowiednim dziale forum. Jeżeli temat nie spełnia wymogów regulaminu forum, to wypowiedzenie wojny jest nieważne i wszystkie ataki są normalnie liczone do basha.
  • Ataków z misją Niszcz.

  2.7. Bugusing

  2.7.1. Bugusingiem nazywane jest wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu bądź próby spowolnienia pracy serwera dla własnej korzyści. Takie działanie będzie karane blokadą konta zgodną z Tabelą Kar.
  2.7.2. Każdy gracz ma obowiązek poinformować Super Operatora Gry o odkrytych bugach.
  2.7.3. Zabronione jest atakowanie flot powstałych w wyniku błędów gry (tzw.klonów) Gracz u którego powstał klon ma obowiązek pozostawienia sklonowanej części floty na dowolnej planecie i zmienienia jej nazwy na "Zgłoszony Klon". Takie działanie gracza wiąże się z natychmiastowym wysłaniem informacji do swojego Operatora o koordynatach stacjonowania tej floty. Cała flota znajdująca się na takiej planecie zostanie skasowana. Lot na tak oznaczoną planetę jest karany zgodnie z Tabelą Kar. Sklonowana flota musi stacjonować koniecznie na planecie nie na księżycu.
  2.7.4 Celowa ochrona floty w sposób opisany w punkcie 2.7.3 jest karalna i traktowana wg tabeli kar identycznie jak lot na nią.
  2.7.5 Jeżeli powyższy ptk regulaminu znajdzie zastosowanie surowce powstałe z takiego ataku są zabierane. Jeżeli gracz wyda już taką ilość surowców zabierana jest ich równowartość kolejno w flocie, badaniach, resortach, budynkach, obronie.
  2.7.6 Lot na flotę ewidentnie sklonowaną a nieoznaczoną na takiej planecie w celu jej celowego zniszczenia zanim gracz to zgłosi również podlega karze jak w tabeli kar.

  3. Komunikacja

  3.1. Wymuszenia i groźby

  3.1.1. Wymuszenia i groźby, mające odniesienie do prawdziwego życia, mogą prowadzić do czasowego bądź stałego wykluczenia z gry i/lub forum.
  3.1.2. Groźby odnoszące się do gry są dozwolone.

  3.2. Wiadomości i nazwy w grze

  3.2.1. Zabronione w wiadomościach jest:
  • Stosowanie wulgarnych bądź obraźliwych zwrotów wobec innych graczy.
  • Stosowanie "pseudocenzury" (np. gwiazdkowania, zmiany pojedynczych liter).
  • Podszywanie się pod Obsługę Gry.

  3.2.2. W nazwach nie wolno:
  • Używać wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
  • Wykorzystywać słów: admin, administrator, GO, SGO i podobnych, wskazujących na przynależność do Obsługi Gry.
  3.2.3. Operatorzy gry mają wgląd we wszystkie wiadomości przysyłane w grze.

  3.3. Spam

  3.3.1. Spam, bez względu na formę (np. poprzez wiadomości, raporty szpiegowskie bądź też spam zakładki "Podgląd" lecącymi flotami), mający na celu utrudnianie gry jest niedozwolony. W przypadku akcji organizowanych przez większą ilość osób, ukarane mogą zostać wszystkie zamieszane konta.
  3.3.2. Wielokrotne wysyłanie tej samej lub wielu nieistotnych wiadomości do Obsługi Gry może być uznane za spam.
  3.3.3 Celowe blokowanie graczy poprzez wysyłanie floty z długim czasem lotu, by ten nie mógł włączyć urlopu jest zabronione. Takie działanie nie może być dłuższe niż 24h i nie może mieć charakteru cyklicznego poprzez kolejne ataki również innych graczy. Kolejna próba takiego ataku może się odbyć po 12 godzinach od dotarcia poprzedniego ataku. W przypadku akcji organizowanych przez większą ilość osób, ukarane mogą zostać wszystkie zamieszane konta.


  3.4. Kontakt z Obsługą Gry

  3.4.1. Kontakt z obsługą gry możliwy jest przez PM w grze, forum, drogą
  mailową, IRC. Wszelkie potrzebne dane do skontaktowania i lista
  operatorów dostępna jest z poziomu menu gry, pod nazwą "Administracja".
  Kontakt
  przez prywatne komunikatory (np GaduGadu) może się odbyć za
  przyzwoleniem operatora lub 24h po nieotrzymaniu odpowiedzi inną drogą.
  3.4.2. Każda wiadomość, przesłana do Operatora musi zawierać wszystkie istotne dla sprawy informacje.


  4. Zawartość i wykroczenia

  4.1. Kary

  4.1.1. W zależności od złamanej reguły gracz może zostać ukarany blokadą konta, zgodnie z Tabelą Kar, umieszczoną na forum gry.
  4.1.2. Obsługa Gry może w każdej chwili zablokować każde konto na okres
  czasowy lub stały. Dotyczy to zarówno kont, na których złamano Zasady
  Gry jak i tych, które nie naruszyły żadnego z punktów wymienionych
  powyżej. Powody blokad są zawsze dostępne na pręgierzu uniwersum i na
  dole strony forum.
  4.1.3. Po nałożeniu kary graczowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Operatora, który nałożył blokadę. O słuszności odwołania decyduje Obsługa Gry.
  4.1.5. Nieznajomość Zasad Gry nie zwalnia z ich przestrzegania.

  4.2. Zarządzenia i ogłoszenia

  4.2.1. Administracja Gry umieszcza ogłoszenia i zarządzenia na forum gry, oraz poprzez Wiadomość od operatorów w Grze
  4.2.2. Administracja Gry ma prawo do zmiany Zasad Gry w każdym momencie, powiadamiając o zmianach.

  Poprawiony przez AnioZagłady 5.01.2010
 • Z dniem dzisiejszym zniesiony zostaje przymus, zgłaszania wspólnej gry z jednego adresu IP. I samo posiadanie przez konta wspólnego adresu, nie bedzie już interpretowane jako multi konto, dopóki między kontami nie zauważy sie jakichkolwiek kontaktów określonych bliżej w pkt. 1.2.2.
  A więc, z regulaminu usunięty został podany wpis:
  Fakt wspólnej gry trzeba zgłosić w trybie natychmiastowym, korzystając z opcji "Gra z jednego IP" dostępnej w menu gry.
 • 4.3 Bany na życzenie

  4.3.1 Każdy gracz na własną prośbę może uzyskać tzw. bana na życzenie. Przy spełnieniu poniższych warunków:
  • W momencie nadawania bana, na gracza nie mogą lecieć żadne wrogie floty, które mogłyby spowodować remis bądź wygrana agresora.
  • Flota agresora może zostać zawrócona/skasowana w momencie kiedy leci powyżej 24 godzin.
  • Ban nie może zostać nałożony częściej niż raz na miesiąc.
  Operator ma prawo odmówić nałożenia bana, nawet gdy powyższe warunki zostaną spełnione. Zwłaszcza gdy będzie miał podejrzenia, że gracz chce użyć tej opcji dla własnej korzyści.
  4.3.2 Udogodnienie te skierowane jest do osób, które z pewnych powodów nie mogą skorzystać z opcji "urlop".
  4.3.3 Czas bana ustala operator, który go nakłada. Nie może być on krótszy niż 10 dni ani dłuższy niż jeden miesiąc.

  Modyfikacja 4.3 wchodząca w życie w trybie natychmiastowym.
  GG: 7392840 |Jedynie ważne sprawy
 • Modyfikacja ptk 2.7 Regulaminu Gry.

  2.7.3. Zabronione jest atakowanie flot powstałych w wyniku błędów gry (tzw.klonów) Gracz u którego powstał klon ma obowiązek pozostawienia sklonowanej części floty na dowolnej planecie i zmienienia jej nazwy na "Zgłoszony Klon". Takie działanie gracza wiąże się z natychmiastowym wysłaniem informacji do swojego Operatora o koordynatach stacjonowania tej floty. Cała flota znajdująca się na takiej planecie zostanie skasowana. Lot na tak oznaczoną planetę jest karany zgodnie z Tabelą Kar. Sklonowana flota musi stacjonować koniecznie na planecie nie na księżycu.
  2.7.4 Celowa ochrona floty w sposób opisany w punkcie 2.7.3 jest karalna i traktowana wg tabeli kar identycznie jak lot na nią.
  2.7.5 Jeżeli powyższy ptk regulaminu znajdzie zastosowanie surowce powstałe z takiego ataku są zabierane. Jeżeli gracz wyda już taką ilość surowców zabierana jest ich równowartość kolejno w flocie, badaniach, resortach, budynkach, obronie.
  2.7.6 Lot na flotę ewidentnie sklonowaną a nieoznaczoną na takiej planecie w celu jej celowego zniszczenia zanim gracz to zgłosi również podlega karze jak w tabeli kar.

  Wiąże się z nią zmiana Tabeli Kar i dopisanie ptk

  15. Ataki na sklonowane floty
  • ban na 14 dni z urlopem
  • ban 21 dni z urlopem
  • ban stały bez urlopu

  Wprowadzone zmiany mają charakter natychmiastowy
 • Zmiany w Regulaminie Gry wchodzą w życie po 12 godzinach od ukazania się tego posta.

  W punkcie 3.3 dodany został zapis:
  3.3.3 Celowe blokowanie graczy poprzez wysyłanie floty z długim czasem lotu, by ten nie mógł włączyć urlopu jest zabronione i traktowane jak Spam. Takie działanie nie może być dłuższe niż 24h i nie może mieć charakteru cyklicznego poprzez kolejne ataki również innych graczy. Kolejna próba takiego ataku może się odbyć po 12 godzinach od dotarcia poprzedniego ataku.W przypadku akcji organizowanych przez większą ilość osób, ukarane mogą zostać wszystkie zamieszane konta.

  W punkcie 3.4 zapis:
  3.4.1. Kontakt z obsługą gry możliwy jest przez PM w grze, forum, drogą mailową, czy tez przez sieć GaduGadu. Wszelkie potrzebne dane do skontaktowania i lista operatorów dostępna jest z poziomu menu gry, pod nazwą "Administracja". Bezpośredni link: Serwer 0, Serwer 1, Serwer 3.
  Został zamieniony na:
  3.4.1. Kontakt z obsługą gry możliwy jest przez PM w grze, forum, drogą mailową, IRC. Wszelkie potrzebne dane do skontaktowania i lista operatorów dostępna jest z poziomu menu gry, pod nazwą "Administracja".
  Kontakt przez prywatne komunikatory (np GaduGadu) może się odbyć za przyzwoleniem operatora lub 24h po nieotrzymaniu odpowiedzi inną drogą.


  W punkcie 4.1 zapis:
  4.1.2. Obsługa Gry może w każdej chwili zablokować każde konto na okres czasowy lub stały. Dotyczy to zarówno kont, na których złamano Zasady Gry jak i tych, które nie naruszyły żadnego z punktów wymienionych powyżej. Powody blokad są zawsze dostępne na pręgierzu uniwersum.
  Został zmieniony na:
  4.1.2. Obsługa Gry może w każdej chwili zablokować każde konto na okres czasowy lub stały. Dotyczy to zarówno kont, na których złamano Zasady Gry jak i tych, które nie naruszyły żadnego z punktów wymienionych powyżej. Powody blokad są zawsze dostępne na pręgierzu uniwersum i na dole strony forum.

  W punkcie 4.2 zapis:
  4.2.1. Administracja Gry umieszcza ogłoszenia i zarządzenia na forum gry.
  Został zmieniony na:
  4.2.1. Administracja Gry umieszcza ogłoszenia i zarządzenia na forum gry, oraz poprzez Wiadomość od operatorów w Grze

  W punkcie 4.3 zapisy:
  4.3 Bany na życzenie

  4.3.1 Każdy gracz na własną prośbę może uzyskać tzw. bana na życzenie. Przy spełnieniu poniższych warunków:
  • W momencie nadawania bana, na gracza nie mogą lecieć żadne wrogie floty, które mogłyby spowodować remis bądź wygrana agresora.
  • Flota agresora może zostać zawrócona/skasowana w momencie kiedy leci powyżej 24 godzin.
  • Ban nie może zostać nałożony częściej niż raz na miesiąc.
  Operator ma prawo odmówić nałożenia bana, nawet gdy powyższe warunki zostaną spełnione. Zwłaszcza gdy będzie miał podejrzenia, że gracz chce użyć tej opcji dla własnej korzyści.
  4.3.2 Udogodnienie te skierowane jest do osób, które z pewnych powodów nie mogą skorzystać z opcji "urlop".
  4.3.3 Czas bana ustala operator, który go nakłada. Nie może być on krótszy niż 10 dni ani dłuższy niż jeden miesiąc.
  Zostają usunięte.
  ***Tym samym praktykowany zakaz banów ma podbudowę teoretyczną i staje się faktem.
  Następuje powrót do zasady z ptk 1.1.2 jako jedynej drogi włączenia urlopu.
TOP50 - Toplista: Gry Internetowe